19. oktoobril 2022 kell 15.30 olete oodatud seminarile „Dekadents kui dünaamika ning muutlikkus: nietzschelik-bergsonlikud mõjud A. H. Tammsaare ja J. Semperi varases proosaloomingus“. Seminaril kõnelevad projektiliikmed Mirjam Hinrikus ja Merlin Kirikal.

Ettekandes kõrvutame Esimese maailmasõja ajal ilmunud kahte dekadentlikku proosateksti: A. H. Tammsaare (1878–1940) jutustust „Kärbes“ (1917) ning tema noorema kolleegi Johannes Semperi (1892–1970) novelli „Püha umbrohi“ (1918). Tammsaare „Kärbse“ paigutab retseptsioon kokku tema kolme varem ilmunud nn üliõpilasnovelliga („Pikad sammud“ (1908), „Noored hinged“ (1909), „Üle piiri“ (1910)), pakkudes teosest küll valdavalt sisukokkuvõtteid. Semperi novelli „Püha umbrohi“, mis ilmus kogumikus „Hiina kett“ (1918) koos nelja teise lühiproosanäitega (valminud 1915–1918), pole aga kirjanduslugudes süvendatult analüüsitud.

Mõlema autori töödele iseloomuliku küllusliku intertekstuaalsuse, dekadentlike tekstistrateegiate ning oksüümoronliku poeetika esiletoomisel arvestame ühelt poolt sellega, et tegemist on autofiktsionaalsete teostega, mis seostuvad Tammsaare ja Semperi laiema tekstikorpusega. Teisalt asetame need fin de siécle’i dekadentsi esteetika raamistikku, mis jõuab Eestisse käsikäes Noor-Eestiga (1905–1915), ning mille edasiarendajad on eelkõige hilisemad dekadentlik-modernistlikud rühmitused eesotsas Siuruga (1917–1919). Meid huvitavad dekadentsi seosed dünaamika ja muutumisega ning konkreetsemalt nietzschelik-bergsonlikud ideed osutatud dekadentsimääratluste kujundajatena. Meie eelduste järgi vihjab dekadents kui allakäik, muutumine, võõrandumine ja matkimine samal ajal üleminekutele ja tõusudele ehk siis nietzschelik-bergsonlik mõiste „elu“ (eheduse, kreatiivsuse, seksuaalsuse ja dünaamika vastena) põimub dekadentsiga ning vastupidi.

Tegemist on artiklipõhise seminariga. Saadame huvilistele nii Semperi novellikogu „Hiina kett“ kui ka ingliskeelse artikli „Decadence as Dynamism and Mutability: The Nietzschean-Bergsonian Imprint in the Early Works of A. H. Tammsaare and J. Semper“ (autorid M. Hinrikus, M. Kirikal). Soovitame lugeda Semperi novelli „Püha umbrohi“ (29 lk) ning Tammsaare „Kärbest“ (130 lk), mille leiate „Kogutud teoste“ kolmandast köitest. Seminaris teeme lühikese sissejuhatuse (ca 20 minutit), mis jätab aruteluks aega vähemalt 40 minutit.

Seminar toimub Eesti Teaduste Akadeemias (Kohtu 6, Tallinn). Oma osalemissoovist andke märku hiljemalt 13. oktoobril Merlin Kirikalile (merlinkirikal@gmail.com).